เกลือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ใช้ในการปรุงอาหาร ถนอมอาหาร และใช้ในงานบ้านต่าง ๆ รวมถึงใช้ในกระบวนการผลิต เกลือเป็นผลของสารประกอบแร่ธาตุโซเดียมคลอไรด์  ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย